ROTHENBERGER Bilddatenbank Nutzungsbestimmungen

Warunki korzystania z udostępnionych materiałów ROTHENBERGER

Szanowni Państwo,

Nasza ciągle udoskonalana dzięki wsparciu naszych klientów i partnerów obsługa, oraz profesjonalne podejście do wsparcia naszych usług pociąga za sobą szereg obowiązków. Obejmuje to także prawa autorskie fotografów działających w naszym imieniu, przepisów o odpowiedzialności za produkt i ochrony danych.

Następujące warunki  właściwego udostępniania zdjęć, danych i informacji o produktach pozwolą na zapewnienie jasności i przejrzystości, a tym samym uproszczą obsługę mediów dostarczanych przez ROTHENBERGERa.

I. Przedmiot

( 1 ) Następujące przepisy stosuje się do wszystkich danych lub elementów udostępnionych nieodpłatnie przez ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, np. zdjęć produktów, z wyjątkiem aktualnych katalogów, materiałów reklamowych, cenników lub formularzy. ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (zwane dalej ROTHENBERGER) nie zgadza się na jakiekolwiek wykorzystanie udstąpionych materiałów, chyba że przyjęto warunki korzystania z materiałów.

( 2 ) ROTHENBERGER jest właścicielem wszystkich praw do udostępnionych danych i elementów, w szczególności praw autorskich pomocniczych, jak również prawa wyłącznego użytkowania określonych przez prawo autorskie.

( 3 ) ROTHENBERGER udziela zgody na bezpłatne korzystanie z udostępnionych danych lub elementów w ramach niniejszych postanowień. ROTHENBERGER zachowuje własność materiałów.

II. Zakres stosowania

Udostępnia się dane w celu:

a ) Reklamy produktów ROTHENBERGERa i firmy ROTHENBERGER przez dealerów oferujących produkty;

b ) Wykorzystania w materiałach prasowych: w lokalnych i zagranicznych gazetach, czasopismach i broszurach oraz w publikacjach literatury technicznej, Internetu i telewizji;

c ) świadczenie usług na rzecz ROTHENBERGERa, np. w zakresie doradztwa, produkcji, pakowania i reklamy, zestawienia obecności w Internecie, świadczenie innych usług.

III . Prawa użytkowania

( 1 ) Udostepnienie ma miejsce do jednorazowego użytku dla konkretnej indywidualnej sprawy w rozumieniu powyższych zasad (zakres stosowania) i w stopniu koniecznym do osiągnięcia celu.

( 2 ) Dane i elementy mogą być przekazywane tylko na rzecz osób trzecich w ramach II . a) i b) w celu stosowania do celów powielania produktów drukowanych, publikacji gotowego materiału reklamowego lub produktów prasowych oraz do produkcji i publikacji stron internetowych i matriałów telewizyjnych oraz w ramach zasad zastosowania. c) do powielania produktów zamówionych przez ROTHENBERGER. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio nałożone na każdą osobę trzecią. Każda osoba trzecia zwraca dane i zoobowiązuje się usunąć pliki dostarczone po zakończeniu zlecenia .

IV. Ograniczenia stosowania

( 1 ) Nie zezwala się na wykorzystanie danych w celach informacyjnych lub reklamujących produkty konkurencji.

( 2 ) Nie zezwala się na wykorzystanie danych w celach nadużycia, szkodliwej krytyki, rozrywki czy to wobec firmy ROTHENBERGER czy produktów oraz do dochodzenia praw przed przeciw ROTHENBERGER czy też ich klientom.

( 3 ) Nie zezwala się na kopiowanie lub reprodukcję udostepnionych, wolnych od opłat danych lub elementów, do własnych celów archiwalnych, a także na elektroniczne lub cyfrowe przechowywanie do celów własnych i/lub archiwizacji.

( 4 ) Przetwarzanie, a w szczególności zmiana obrazów poprzez rysowanie, ponowne fotografowanie, fotomontaż, mechaniczne i/lub cyfrowe modyfikacje nie są dozwolone. Nie dotyczy zmiany rozmiaru obrazów.

V. Zobowiązania do zachowania tajemnicy

Jeśli udostepniony materiał dotyczy produktów lub danych i grafiki, które nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości, lub jeśli są one oznaczone jako poufne, koniczne jest utrzymanie tajemnicy wobec osób trzecich i ROTHENBERGERa, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez ROTHENBERGERa na piśmie. Przeniesienie praw na osoby trzecie nie jest dozwolone. Odpowiednie zobowiązania winny być pisemnie nałożone na wszelkie osoby mające dostep do maeriałów pufnych.

VI . Obowiązek zwrotu i usuwanie danych

Udostepnione materiały zostaną zwrócone do ROTHENBERGERa po osiągnięciu celu. Nie zezwala się na zachowanie materiałów. Wszelkie dane, które zostały udostepnione powinny zostać usunięte

VII . Obowiązek podawania źródła, obowiązek dokumentacji

( 1 ) W przypadku używania zdjęć należy podawać źródło: "ROTHENBERGER".

( 2 ) Kopia materiału winna być niezwłocznie przekazana do ROTHENBERGERa po każdoazowym wykorzystaniu obrazu i innych danych. W przypadku publikacji w Internecie winna być przekazana drukowana kopia.